Περιγραφή

Άχρωμο αέριο με χαρακτηριστική αποπνικτική οσμή.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Το προϊόν λόγω του αλκαλικού χαρακτήρα του είναι διαβρωτικό. Συνίσταται η χρήση πλαστικών γαντιών και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου κατά την χρήση. Σε περίπτωση επαφής με τα χέρια πλύνετε τα καλά με άφθονο νερό. Σε περίπτωση ανακοπής της αναπνοής εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. Επί κατάποσης τηλεφωνήστε για οδηγίες στο Κέντρο Δηλητηριάσεων στο τηλέφωνο 210-7793777. Το προϊόν διατηρείται μακριά από τα παιδιά.

TDS NH3 (gr)

MSDS NH3 (gr)