Πολιτική Ποιότητας

Η Διοίκηση της εταιρείας «ΠΟΛΥΧΗΜΙΚΗ Ι. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.», η οποία δραστηροποιείται στην παραγωγή και εμπορία απορρυπαντικών και χημικών προϊόντων, έχοντας κατανοήσει πλήρως τις ανάγκες, τις απαιτήσεις και τις τάσεις της αγοράς, δεσμεύεται ότι για την υλοποίηση του οράματός της είναι αναγκαίο από την πλευρά της να τηρηθούν τα ακόλουθα:

 • Εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας βάσει του Προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 για την αποτελεσματική λειτουργία του οποίου, διατίθονται οι κατάλληλοι πόροι από πλευράς εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης και από πλευράς παροχής των κατάλληλων μέσων, διευκολύνσεων και γενικότερης υποδομής.
 • Συμμετοχή και ενημέρωση όλου του προσωπικού, καθώς και αποδοχή της Πολιτικής Ποιότητας της εταιρείας.
 • Δέσμευση για συμμόρφωση με απαιτήσεις και για διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος της εταιρίας.
 • Τήρηση του νομικού πλαισίου που διέπει τη δραστηριότητα της εταιρείας.
 • Παραγωγή ποιοτικών προϊόντων με σταθερότητα και σύμφωνα με την νομοθεσία.
 • Μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών της εταιρείας με σκοπό την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών.
 • Το γενικό πλαίσιο λειτουργίας των αντικειμενικών σκοπών καθορίζεται στο παρόν έγγραφο. Οι αντικειμενικοί στόχοι της εταιρείας συνίσταται σε:
 • Ελάττωση των μη συμμορφώσεων.
 • Αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη.
 • Βελτίωση του εργασιακού κλίματος μέσω της εφαρμογής κατάλληλων μεθόδων διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας.
 • Βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος